Gadyrly adamlar! “Türkmendemirýollary” agentligi şulary ýatlatýar.

Hormatly adamlar, ulag sürüjileri, ýetginjekler, okuwçylar,   “Türkmendemirýollary” agentliginiň  işgärleri size ýüzlenýär. Türkmenistanyň demir ýollarynyň tehniki taýdan kämilleşmegi, çalt ösmegi hereketiň tizligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Demir ýol hereketli düzüminiň tizliginiň ýokarlanmagy, howply ýükleriň daşalmagy bilen baglanyşykda demir ýol howply zolaklar bolup durýar. Köplenç  käbir adamlar howpy ýatdan çykaryp, goralýan we goralmaýan demir ýol geçelgelerde awtoulag  sürüjilerine otlynyň gelýändigini duýdurýan, geçmegi gadagan etýän gyzyl yşykda geçelgä girmän saklanmalydygyny, otlynyň ýoklygyna doly göz ýetirip gyzyl yşyk sönip rugsat beriji ala agaç açylýança geçmeli däldigini, demir ýoluň üstünden  pyýada ýöremek, demir ýollaryň golaýynda mal bakmak we mallary  eýýesiz goýmak, demir ýol beketleriniň golaýynda çagalaryň ýany uly adamsyz goýmak we pyýada geçelgelerden geçirmek, demir ýol hereketli düzümi geçip barýarka daş zyňmak, demir ýoluň swetoforlarynyň yşyklandyrjylaryny döwmek, aragatnaşyk simlerini kesmek, çapmak, ýol belgilerini zaýalamak, demir ýoluň çäginde hem-de tok we aragatnaşyk sütünleriniň töweregine ekin ekmek, gurluşyk işlerini alyp barmak, demir ýola we relse demir, çüý we beýleki enjamlary goýmak, demir ýol ulaglarynyň çäginde hereketli oýunlary guramak gadagandygyny Size ýatlatýarys. Diňe bu öz durmuşyňyza däl, töweregiňizdäkileriň hem durmuşyna, lokomotiw toparynyň we otlydaky ýolagçylaryň janyna we saglygyna howp salýar.

 

Şularyň howpludygyny ýatladýarys:

 

 1. Demir ýollardan pyýada ýöremek.
 2. Bellenilen pyýada geçelgelerden başga ýerden geçmek;
 3. Ýakynlaşyp gelýän demir ýol ulagynyň hereketli düzüminiň öňünde ylgap geçmek.
 4. Goralýan we goralmaýan demir ýol geçelgelerde awtoulag  sürüjilerine  gadagan etýän gyzyl yşykda ýa-da ala agaç ýapyk ýagdaýda geçelgä girmek we geçmek;
 5. Demir ýollaryň golaýynda mal bakmak we mallary  eýýesiz goýmak;
 6. Demir ýol beketleriniň golaýynda çagalaryň ýany uly adamsyz goýmak;
 7. Ýolagçy platformasyndan aşak bökmek, demir ýol ulagynyň hereketli düzüminiň aşagyndan geçmek.
 8. Demir ýol hereketli düzümi geçip barýarka daş zyňmak;
 9. Demir ýoluň swetoforlarynyň yşyklandyrjylaryny döwmek;
 10.  Aragatnaşyk simlerini kesmek we çapmak;
 11.  Ýol belgilerini zaýalamak;
 12.  Demir ýoluň çäginde, tok we aragatnaşyk sütünleriniň töweregine ekin ekmek, gurluşyk işlerini alyp barmak;
 13.  Demir ýola we relse demir, çüý we beýleki enjamlary goýmak, demir ýol ulaglarynyň çäginde hereketli oýunlary guramak gadagandygyny Size ýatlatýarys.