Bildiriş

Bildiriş

Türkmenistanyň demirýollarynyň üsti bilen raýatlaryň howpsuz gatnawyny üpjün etmek, ýurdumyzyň ykdysadyýetine wajyp bolan ýükleri daşamak, şeýle hem halkara häsiýetli ýükleri ýurdumyzyň içinden üstaşyr daşamak «Demirýollary» açyk gömüşli paýdarlar jemgyýetiniň ilkinji we möhüm wezipeleriniň biri bolup durýar. Häzirki wagt Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň atalyk aladasynyň esasynda, ýurdumyzyň demirýol pudagyny ösdürmekde birnäçe taslamalar durmuşa geçirilýär.

Şonuň bilen birlikde, Jemgyýetiň maddy-enjamlaýyn binýadyny ösdürmekde ýokarda görkezilen wezipeleri birkemsiz we göwnejaý ýerine ýetirmek üçin, Jemgyýetiň iş önümçiligine zerur bolan harytlary (önümleri) isleg bildirýän ýerli kärhanalar we telekeçiler tarapyndan üpjün etmek bilen şu aşakdaky harytlara (önümlere) täjirçilik teklipleri harytlaryň, (önümleriň) mukdary, nyrhlary, nyrhlaryny esaslandyrýan resminamalary barada maglumatlary bilen «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň edara binasynyň 55, 56, 57 belgili iş otaglaryna (1 gat) bermekde ýardam bermegiňizi Sizden haýyş edýäris.

T/b

Harydyň atlandyrylşy

Ölçeg birligi

Mukdary

1

Gabardin matadan tikilen ýyladylan işçi penjek (buşlat) 50-nji ölçegli

sany

300

2

Gabardin matadan tikilen ýyladylan işçi penjek (buşlat) 52-nji ölçegli

sany

300

3

Gabardin matadan tikilen ýyladylan işçi penjek (buşlat) 54-nji ölçegli

sany

300

4

Gabardin matadan tikilen ýyladylan işçi penjek (buşlat) 56-njy ölçegli

sany

300

5

Gabardin matadan tikilen ýyladylan işçi penjek (buşlat) 58-nji ölçegli

sany

200

6

Gabardin matadan tikilen ýyladylan işçi penjek (buşlat) 60-njy ölçegli

sany

200

7

Yagtylygy yzyna serpikdirji gursakça (signal žileti)

sany

200

8

Botinka 40-njy ölçegli

jübüt

200

9

Botinka 41-nji ölçegli

jübüt

200

10

Botinka 42-nji ölçegli

jübüt

300

11

Botinka 43-nji ölçegli

jübüt

300

12

Botinka 44-nji ölçegli

jübüt

200

13

Bäş barmakly ellik

jübüt

1000

14

Iş elligi

jübüt

1000