TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI “HYTAÝ-MERKEZI AZIÝA” FORMATYNYŇ HYZMATDAŞLYGYNA ÝOKARY BAHA BERDI

 

Türkmen lideri, "Hytaý - Merkezi Aziýa" gepleşikleriniň döwlet baştutanlarynyň sammitinde eden çykyşynda Türkmenistanyň Hytaýy we Merkezi Aziýa ýurtlaryny strategiki hyzmatdaşlary hasaplaýandygyny aýtdy. Gurbanguly Berdimuhamedow, gatnaşyjy döwletleriň "Dialog parahatçylygyň kepili" pelsepesini durmuşa geçirmekde hyzmatdaş hökmünde görmegini häsiýetlendirdi.

Döwlet baştutany, bu formatda hyzmatdaşlygyň möhümdigine şaýatlyk edýän çäräniň guralyşyna ýokary baha berdi. Häzirki gatnaşyklaryň görnüşiniň we dünýä ýurtlarynyň ykdysady, ylmy, tehnologiki we medeni taýdan baýlaşdyrylmagyna sebäp bolan Beýik ýüpek ýolunyň dowamlydygy nygtaldy.

Özara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlarynyň arasynda Türkmenistanyň prezidenti ýangyç, energiýa, transport we tranzit pudaklaryna ünsi çekdi. Özara peýdaly taslamanyň üstünlikli mysaly hökmünde Özbegistanyň we Gazagystanyň çäginden geçýän Türkmenistan - Hytaý gaz geçirijisi diýlip atlandyryldy.

Syýasy we ykdysady ugurlardan başga-da, wideo sammitine gatnaşyjylar bilim, medeni we sport hyzmatdaşlygyny giňeltmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Global pandemiýa we onuň netijelerine garşy göreşmek üçin tagallalary birleşdirmek aýratyn möhümdir.

Türkmen lideri hytaý ýolbaşçylaryny we halkyny ýetip gelýän XXIV Gyşky Olimpiýa oýunlary bilen gutlady we sportuň, parahatçylygyň we ähli adamzat üçin dostlugyň hakyky baýramçylygy boljakdygyny aýtdy.