TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI DÖWLETARA ŞERTNAMALARY TASSYKLADY

Ministrler Kabinetiniň yzygiderli ýygnagynda Türkmenistanyň prezidenti döwletara şertnamalary tassyklady. Şolaryň arasynda Özbegistanyň, Türkiýäniň, Gazagystanyň söwda, saglygy goraýyş we bilim pudaklarynda we raýat goranyşy meselesinde baglaşylan şertnamalar bar.

2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Daşkentde gol çekilen Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda birnäçe şertnamanyň türkmen lideriniň tassyklamagy Wise-premýer S. Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmen wekiliýetiniň Daşkentde resmi saparynyň öňüsyrasynda geçirildi. Bu saparyň maksady, söwda, ykdysady, syýasy we diplomatik ugurlarda türkmen-özbek gatnaşyklarynyň esasy ugurlary bilen baglanyşykly meselelere garamak. Makullanan resminamalar söwdanyň göwrümini ýokarlandyrmak we ykdysady guramalaryň arasynda özara peýdaly hyzmatdaşlygy gurmak, şeýle hem Türkmenistan bilen Özbegistan - Söwda merkezi arasynda serhet söwda zolagyny döretmek we onuň işini kadalaşdyrmak bilen baglanyşykly.

Şeýle hem raýat goranmak, adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak we ýok etmek ugurlaryndaky hyzmatdaşlyk barada Türkmen-Gazagystan ylalaşygy tassyklandy.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň buýrugy bilen Oba hojalygy we tebigy daşky gurşawy goramak ministrligi, Özbegiýa döwleti Ekologiýa, geologiýa we tebigy baýlyklar ministrliginiň Tokaý we ýabany tebigat ministrliginiň Gazagystan komitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk memorandumyna gol çekmäge rugsat aldy. Ekologiýa we tebigy gurşawy goramak komiteti, howanyň sowuk zonasynyň Turan çölleri bilen baglanyşykly işler - ESUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilip bilinjek transmilli zatlar.