TÜRKMENISTANYŇ WE OWGANYSTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLERI GEPLEŞIK GEÇIRDI

Türkmenistanyň paýtagtyna, Owganystanyň wekiliýeti tarapyndan sapar edildi. Türkmen Daşary işler ministrliginiň başlygy Raşid Meredow bilen gepleşik geçiren Daşary işler ministri Amir Han Mottaki. Kärdeşler iki goňşy döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek we berkitmek meselelerine garadylar.

Giňeldilen formatda Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleri ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmen diplomatlarynyň Owganystana saparlary wagtynda yzygiderli geçirilýän türkmen-owgan gepleşik etabynyň netijeleri bellendi. Bu nukdaýnazardan Daşary işler ministrliginiň üsti bilen gepleşik aýratyn möhüm rol oýnaýar.

Ara alyp maslahatlaşmagyň esasy temalarynyň biri infrastruktura taslamalary boldy: TAPI gaz geçirijisini durmuşa geçirmek, TAP elektrik liniýasyny, Türkmenistan bilen Owganystanyň arasynda demir ýol gurmak. Diplomatik gepleşik wagtynda howpsuzlyk meselelerine aýratyn üns berildi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň başlygy Türkmenistanyň goňşy döwletiň syýasy we ykdysady durmuşyny durnuklaşdyrmak, dostlukly halkyň abadançylygyny we jebisligini berkitmek bilen gyzyklanýandygyny aýtdy. Dostlukly ýurdy goldamaga gönükdirilen ynsanperwer kömegiň dowam etdiriljekdigi bellenildi.

Daşary işler ministrlikleriniň ýolbaşçylary gepleşikleriň netijeleri barada çykyş edip, köp ugurly türkmen-owgan hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmaga gönükdirilen gepleşikleriň oňyn konstruktiw häsiýetini bellediler.