TÜRKMEN-EÝRAN HYZMATDAŞLYGYNYŇ MÖHÜM UGURLARY ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

2022-nji ýylyň 8-9-njy ýanwarda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň wekiliýeti Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagty Tähran şäherinde iş saparynda boldy. Saparyň dowamynda ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen duşuşyklar geçirildi.

Türkmenistanyň wekiliýeti Tähran şäheriniň Halkara howa menzilinde gadyrly garşylanyldy. Bu ýerde Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministriniň orunbasary Mehdi Safri ýurdumyzyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowy hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowy mähirli garşylap, bu gezekki saparyň iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösdürilmeginde ähmiýetli boljakdygyna ynam bildirdi.

Howa menzilinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowyň hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowyň Eýranyň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşygy boldy. Onuň dowamynda möhüm meseleler boýunça pikir alyşmalar boldy. Şunda ikitaraplaýyn gatnaşyklary yzygiderli ösdürmegiň zerurdygy, hususan-da, syýasy-diplomatik hyzmatdaşlygyň bar bolan ähli mümkinçiliklerini peýdalanmagyň möhümdigi barada aýdyldy.

Iş saparynyň çäklerinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowy hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedowy Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi kabul etdi. Eýranyň Lideri EYR-nyň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda parahatçylyk söýüjilikli syýasaty alyp barýan Türkmenistan bilen gatnaşyklary mundan beýläk-de berkitmäge we giňeltmäge ygrarlydygyny nygtady.

Duşuşygyň dowamynda netijeli gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryny has-da işjeňleşdirmek üçin zerur tagallalaryň ediljekdigi nygtaldy we köpasyrlyk dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine esaslanýan türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow hem-de Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň birinji Wise-Prezidenti Mohammad Mohber bilen duşuşdylar. Taraplar ýokary derejedäki gepleşikleriň netijesinde iki ýurduň hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň hil taýdan täze derejä çykandygyny nygtadylar. Bellenilişi ýaly, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda iki döwletiň arasynda ýola goýlan gatnaşyklar ykdysadyýetleriň pugtalandyrylmagynda, şeýle hem özara düşünişmek esasynda hyzmatdaşlygyň ösdürilmeginde aýratyn ähmiýete eýedir. Mundan başga-da beýleki ugurlaryň birnäçesi boýunça gatnaşyklary ösdürmek üçin mümkinçilikleriň bardygy bellenildi.

Türkmen wekiliýeti şeýle hem EYR-nyň Wise-Prezidenti Mohsen Rezaýi bilen duşuşyk geçirdi, onuň dowamynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar syýasy-diplomatik hem-de netijeli söwda-ykdysady gatnaşyklara esaslanýan türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň ýokary derejesini bellediler.

Iş saparynyň dowamynda ýurdumyzyň wekiliýetiniň agzalary Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Hosseýn Amir Abdollahiýan bilen duşuşdylar. Iki ýurduň abraýly halkara guramalaryň, ilkinji nobatda bolsa, BMG-niň çäklerinde ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine ygrarlydygy bellenildi.

Taraplar özara gyzyklanma bildirilýän ählumumy we sebit syýasatynyň möhüm ugurlary boýunça, hususan-da, ählumumy parahatçylygy, howpsuzlygy hem-de durnukly ösüşi üpjün etmek ulgamynda garaýyşlaryň gabat gelýändigini ýa-da meňzeşdigini kanagatlanma bilen bellediler. Şeýle hem ikitaraplaýyn söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmegiň hem-de berkitmegiň möhümdigi bellenildi.

Türkmen wekiliýetiniň Eýranyň ýol we şäher gurluşyk ministri Rostam Gasemi bilen geçirilen duşuşygynda senagat, ulag hem-de kommunikasiýalar ugurlarynda, aýratyn-da, halkara we sebitara awtomobil hem-de demir ýol gatnawlary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygy aýdyldy.

Türkmen tarapy Eýranyň biziň ýurdumyz üçin esasy söwda-ykdysady hyzmatdaşlaryň biri bolup durýandygyny aýratyn nygtady. Şunuň bilen baglylykda, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-eýran toparynyň möhüm orny bellenildi, geçen ýylyň oktýabr aýynda Tähran şäherinde bu toparyň 16-njy mejlisi geçirildi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministri Jawad Owji bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem iki ýurduň arasyndaky özara gatnaşyklary ösdürmegiň möhüm ugurlary boýunça gazanylan döwletara ylalaşyklary durmuşa geçirmegiň ugurlary, şol sanda nebit we gaz, nebiti gaýtadan işlemek ulgamynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alşyldy. Taraplar söwda-ykdysady we energetika ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmeginiň zerurdygyny aýtdylar.

Şeýlelikde, Türkmenistanyň wekiliýetiniň türkmen-eýran gatnaşyklarynyň möhüm ugurlary boýunça geçiren köp sanly duşuşyklary netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny tassyklady. Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Seýed Ebrahim Raisiniň birek-birege ynanyşmak esasynda durmuşa geçirýän syýasaty netijesinde bu gatnaşyklar häzirki wagtda deňhukuklylyk, özara hormat goýmak hem-de hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgeleri esasynda barha okgunly häsiýete eýe bolýar