TÄHRANDA YKDYSADY HYZMATDAŞLYK BOÝUNÇA BILELIKDÄKI TÜRKMEN-EÝRAN HÖKÜMETARA TOPARYNYŇ ON ALTYNJY MEJLISI GEÇIRILDI

2021-Nji ýylyň 26-27-Nji oktýabrynda Tähranda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki туркмено-eýran hökümetara toparynyň 16-njy Меджлиси Toparyň bilelikdäki başlyklary Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary Isler ministri R.Meredowyň подол-де Eýran Yslam Respublikasynyň YOL мы Сахер gurluşyk ministri R.Gaseminiň gatnaşmagynda geçirildi.

Duşuşyga şonuň ýaly-da iki ýurduň degişli ministrlikleriniň мы pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar.

Iki günüň dowamynda türkmen мы eýran bilermenleri özara hereketleriň esasy ugurlaryny hem-de ýakyn geljek üçin ileri tutulýan özara taslamalary ara alyp maslahatlaşdylar.

Ministrleriň nygtaýşy ýaly, bilelikdäki Toparyň çäginde geçirilýän duşuşyklar ikitaraplaýyn мы köptaraplaýyn özara hereketleriň derwaýys ugurlarynyň amira U nukdaýnazardan, Türkmenistanyň мы Eýranyň arasyndaky özara ynanyşmak ýörelgelerine eýerýän syýasy gatnaşyklara esaslanýan hyzmatdaşlygyň ýokary derejä heemýä ezedigä

Ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň kadalaşdyryjy-hukuk binýadynyň ilerledilmegi hem ýurduň ykdysady özara hereketleriniň yzygiderli ösdürilmegine itergi berýär. Bu ugurda, ministrler syýasy, ykdysady, ynsanperwer we beýleki geljegi uly ulgamlardaky hyzmatdaşlygyň wajyp ugurlaryny kadalaşdyrýan resminamalaryň agramly bukjasyndama ybarat bolan özäy

 

R.Meredow hem-de R.Gasemi ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ösüşiniň oňyn depginini kanagatlanma bilen belläp, Türkmenistan üçin sebitdýki ähmiýetli hyzmatdaaraňlaryny burkmenistan. Unuň bilen baglylykda, bu ugurdaky özara hereketleri имеет подол işjeňleşdirilmegi üçin täze mümkinçilikler hem kesgitlenildi.

Özara gatnaşyklaryň täze görnüşlerini netijeli özleşdirilmegi arkaly ikitaraplaýyn hereketleriň ulag-üstaşyr hem-de ýangyç-enerýgetika ugry boýunça öginilçly geyrilmegles.

Toparyň geçen mejlisiniň dowamynda gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişi boýunça hem pikirler alyşyldy. U nukdaýnazardan, söwda-ykdysady özara hereketleriniň, gümrük we serhet kadalaşdyrmasynyň, senagat we oba hojalygy hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň beýleki ençeme

Iki ýurduň sebitleriniň özara hereketlerini giňeldilmegine, bilim we medeniýet, daşky gurşawyň goragy, lukmançylyk ugry boýunça gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegine ýnsratyn. Ministrler geçirilmegi yza süýşürilen medeniýet ulgamyndaky çäreleriň, şol sanda birek-biregiň Medeniýet günleriniň hem-de döredijilik toparlarynyň saparlarynyň guralmagy babatşdylndaar yem.

Hökümetara toparynyň 16-njy mejlisiniň jemleri boýunça Teswirnama gol çekildi.