TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRINIŇ EÝRAN YSLAM RESPULIKASYNYŇ ÝOL WE ŞÄHER GURLUŞYK MINISTRI BILEN DUŞUŞYGY

2021-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Eýran Yslam Respublikasyna saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň Ýol we şäher gaseher gaseirduşy

Duşuşygyň çäklerinde söhbetdeşler iki ýurduň arasyndaky ykdysadyýetiň möhüm pudaklarynda alnyp barylýan netijeli hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny ara alydşylarlahatla. Unuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň bu goňşy döwlet bilen bilelikde amala aşyrýan awtomobil ýollary, demirýollary ugurlary boýunça taslamalary barada gürrüň edildi. Türkmen tarapy üstaşyr ýük daşamalarynyň möçberini имеет подол artdyrmagy, şeýle hem iki ýurduň arasynda deňiz gatnawlarynyň ýola goýulmagyny teklip etdi.

Taraplar Türkmenistanyň мы EYR-nyň arasyndaky gatnaşyklaryň özara gyzyklanma bildirilýän ugurlarynyň mundan beýläk hem giňeldilmegi üçin mümkinçilikleriň bardygtaldgynyar ny.

Mundan başga-da saparyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalarynyň Eýranyň ugurdaş ministrlikleriniň, pudak edaralarynyň we hususy kompaniýalaryň ýolbaşçylary bilen du.