Ulag we komunikasiýa toplumynyň edara-kärhanalarynyň önümçilik zerurlyklary üçin daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan täze önümçilikleri ýola goýmak boýunça "Ýurdumyzyň önüm öndürijileri we telekeçileri bilen bilelikdäki maýa goýum forumy".
Akkumulýator batareýalaryň we kabel önümleriň görnüşleri we möçberleri.pptx
Öýjükli aragatnaşykda ulanylýan sim kartalarynyň zerurlugy barada tanyşdyrylyşy (rus dilinde).pptx
Öýjükli aragatnaşykda ulanylýan sim kartalarynyň zerurlugy barada tanyşdyrylyşy (turkmen dilinde).pptx
Derýaýollary önümçilik birleşiginiň mümkinçiliklerini mahabatlandyrmak.pptx
Türkmenbaşy halkara deňiz portunyň terminallarynda zerur bolan hyzmatlary etmek.pptx
Edara kärhanalaryň gämiler, önümçilikde ulanylýan tehnikalary we enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlarynyň zerurlygy.pptx
Deňiz söwda floty ÝGPJ-niň gämi gurmak we abatlamak boýunça maýa goýum taslamalary.pptx
«Balkan» gämi gurluşyk we abatlaýyş zawodynyň» mümkinçilikleri we konteýnerleri öndürmekligi ýola goýmak .pptx
Ýerine ýetirilýän hyzmatlarda ätiýaçlyk şaýlara we sarp edijilere bolan zerurlyklar.pptx
Ýük daşaýjy bilen ýük iberjileriň arasyndaky hyzmatlary sanlaşdyrmak.pptx
Tekerleri gaýtadan işlemek.pptx
Howa gämileri üçin zerur bolan ätiýaçlyk şaýlary we sarp ediji serişdeleri.pptx
Hyzmatlar.pptx
Teplowozlaryň çekiji elektrik hereketlendirijilerini düýpli abatlamak hyzmatlary.pptx
Demir ýol terezilerini ýerlerde gurnamak .pptx
Demir ýoluň ýokarky gurluşynyň materiallarynyň zerurlygy.pptx
Ýolagçy wagonlarynyň ätiýaçlyk şaýlarynyň zerurlygy.pptx
Ýolagçy wagonlarynyň içki bezeglerini döwrebaplaşdyrmak.pptx
Demir ýolda habardar etmek we aragatnaşyk hem-de elektrik üpjünçiligi hojalyklarynda ulanylýan ätiýaçlyk şaýlarynyň zerurlygy.pptx
Demir ýoluň gurluşyk edaralarynyň mümkinçilikleri.pptx
Teplowozlaryň ätiýaçlyk şaýlary bilen tanyşdyrylmasy.pptx
Ýük wagonlarynyň ätiýaçlyk şaýlarynyň zerurlygy.pptx
Ýük howlularyny gurnamak we bar bolanlaryny döwrebaplaşdyrmak.pptx